niedziela, 11 listopada 2018

Modlitwa o Polskę na Święto Niepodległości


DZIĘKCZYNIENIE

Nasz dobry Panie, królu nieba i ziemi. W Twoich rękach są wszystkie królestwa, narody, ziemia i wszyscy jej mieszkańcy. Twoja jest moc w niebie i na ziemi. Do Ciebie należą słońce, gwiazdy, cała ziemia, lądy i morza, wszystkie stworzenia, góry i wszyscy ludzie W Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy..

O NASZĄ OJCZYZNĘ

Dziękujemy Tobie z całego serca za naszą ziemską ojczyznę, za nasz kraj, naszych drogich rodaków. Dziękujemy tobie za odwagę, wierność, niezłomność i poświęcenie wszystkich Polaków, którzy walczyli o ich i naszą wolność. Ziemia, na której mieszkamy i żyjemy jest uświęcona krwią, potem i miłością do Polski. I choć Panie jesteśmy dumni i całym sercem wdzięczni za nasz kraj, za wolną Polskę, to również szczerze wyznajemy Tobie nasze grzechy. Zbyt wiele razy czyniliśmy się Chrystusem narodów zamiast wyznać nasze bałwochwalstwo, kłótliwość, warcholstwo, nienawiść i podziały.

Litościwy Panie, nie postępuj z nami wedle naszych przewinień. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie jako naród. Nie chodziliśmy Twoimi drogami i nie podążaliśmy za Twoim Słowem. Odwróć od nas swój gniew, abyśmy nie zginęli w zapalczywości Twojej.  Ze względu na dzieło Chrystusa: Jego zagrzeszną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie przebacz nam, odnów nasze serca i przyjmij nas do niebiańskiej ojczyzny.

Zwróć ku naszej ziemskiej ojczyźnie swoje oblicze. Pobłogosław uczciwie i ciężko pracujących, otocz opieką chorych, bądź pocieszeniem dla smutnych, utrapionych, nadzieją dla wątpiących, ukojeniem dla ubogich i samotnych. Tylko w Twojej łasce odnajdziemy nasze powodzenie. Nie w naszych planach, zabiegach i działaniach, ale przez wierne wypełnianie Twoich świętych przykazań może spocząć na nas Twoje błogosławieństwo.

Uśmiercaj Panie w naszym narodzie egoizm, miłość własną, zaprowadzaj braterską zgodę, pomnażaj w nas chrześcijańskie cnoty. Spraw, by wrogowie w naszej ojczyźnie dojrzeli do dialogu, by przeciwnicy uścisnęli sobie dłonie, a skłóceni ze sobą znów żyli w zgodzie.

Niech Panie, światło Ewangelii rozświetli serca naszych rodaków, niech Dobra Nowina przemienia nas, nasze małżeństwa, rodziny, kulturę i wszystkie struktury tworzone przez ludzi. Prosimy cię, by mężczyźni i kobiety w naszym kraju rozdarci konfliktami, zranieniami znaleźli pokój w Tobie - pokój, który tylko Ty możesz dać. Prosimy Cię, o Panie, daj nam poznać w pełni wszystkie Twoje dobrodziejstwa, abyśmy z całego serca szczerze Ci dziękowali, i głosili chwałę Twoją nie tylko ustami, lecz i naszym życiem. Daj, abyśmy codziennie chodzili przed Tobą w świętości i sprawiedliwości, która się Tobie podoba. Pomnażaj w nas poznanie Twojej prawdy, nienawiść do grzechu, szczególnie własnego i cześć dla Ciebie.

O RODZINY W NASZYM KRAJU

Modlimy się o dzieło Twojego Ducha w naszych domach, aby pachniały one wonią Ewangelii, aby były obrazem miłosnych więzi Trójcy Świętej, aby nasze słowa, czyny, reakcje, gościnność, służba wzajemna komunikowały prawdę o tym jaki Ty, Boże, jesteś. Modlimy się, aby nasze rodzinne stoły były miejscem rozwijania w nas wdzięczności, służby, wszelkiej zachęty, spotkania z Tobą. Prosimy Cię o codzienne nawracanie się z naszych grzechów, o moc przebaczenia naszym winowajcom, tak jak Ty przebaczasz nam, dobry Boże.

O EDUKACJĘ I WYCHOWANIE DZIECI

Twoja jest, Panie, ziemia i to, co ją napełnia. Pobłogosław edukację i wychowanie w naszych domach, szkołach, wyższych uczelniach i wszędzie, gdzie młodzi ludzie zdobywają wiedzę i mądrość. Wspomaj ich, by poprawnie nie tylko odczytywali Twoje Słowo, ale i świat. Pomóż im widzieć Twoją rękę w i nad wszystkim i sumienną pracą oddawać Tobie cześć, a ziemię czynić Tobie poddaną. Modlimy się, by nauczyciele i wykładowcy pomagali patrzeć na Twój świat Twoimi oczyma i lepiej go rozumieć. 

O KRES BEZBOŻNOŚCI 

Powstrzymaj wszelkie ideologie, które są atakiem na Twoje obrazy na ziemi: na małżeństwo, na dzieci, na rodzinę. Spraw by w naszej kulturze, edukacji, prawie, sztuce – manifestowała się Twoja wola, Twoje piękno, dobroć i sprawiedliwość. Odmień serca Swoich wrogów, którzy traktują świat jak dom bez gospodarza i ustanawiają w nim własnych bogów, których czczą – ideologie, style życia i myślenia, które zwalczają lub ignorują Twoją wolę. Udziel im Panie Twojego światła i spraw, by ugięli kolana przez Tobą.

Spraw, abyśmy w naszej kulturze, w naszym narodzie rozpoznawali Twoje panowanie, autorytet Twojego Słowa ponad wszystkim. Błogosław siew i żniwo, nasze prace i pozwól nam cieszyć się jej owocami. Ucz nas doceniać dni, które mamy, byśmy znali nasze miejsce na ziemi, cieszyli się życiem, które od Ciebie mamy – chwaląc Ciebie – źródło życia, zbawienia i wszelkiej radości.

O WŁADZĘ I KULTURĘ

Dobry Boże, prosimy Cię o wiarę i ducha mądrości dla rządzących, aby rozpoznawali Twoją władzę nad wszystkim; by pamiętali, że są twoimi sługami powołanymi, by strzec porządku i karać sprawiedliwie przestępców. Modlimy się, aby władza nie stępiała miecza, który jej powierzyłeś, ale również by wystrzegała się tyranii, samowoli i ingerencji w te sfery, które powierzyłeś Boże kościołowi lub rodzinie. Udziel im mądrości Twojego Ducha, aby Twoja wola działa się jako w niebie, jak i na ziemi. Napełnij ich miłością wobec prawdy i praworządności, uczyń świadomymi swego powołania, aby służyli ludziom w bojaźni przed Tobą.

O MEDIA

Kieruj wszystkimi, którzy pełnią w naszym kraju odpowiedzialną służbę w prasie, stacjach radiowych i telewizyjnych. Spraw, aby w przekazywaniu wszelkich informacji byli tymi, którzy służą prawdzie, dobru i szacunkowi dla ludzi. Spraw, aby brzydzili się nieprawdą, kłamstwem, manipulacją, oszustwem i tym wszystkim co innych gorszy i co innym szkodzi. 

O ZASMUCONYCH, CHORYCH, UTRAPIONYCH

Przez Ducha Świętego pociesz i wzmocnij tych, którzy przeżywają trudności, są chorzy, na łożu śmierci lub cierpią z innego powodu, a w szczególności tych, którzy są prześladowani, poniżani ze względu na Twoje imię - w miejscach nauki, pracy, odpoczynku. Upewnij ich, że wszystko, co ich spotyka, jest manifestacją Twojej ojcowskiej woli. Udziel im wytrwałości przypominając, że nie wyprzesz się nikogo, kto przynaje się do Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

O OCHRONĘ OD FAŁSZU, CHORÓB, KATAKLIZMÓW

Ojcze, choć jako naród zasłużyliśmy na Twój sprawiedliwy gniew i karę, to jednak błagamy Cię, najłaskawszy Królu, abyś nie pamiętał grzechów naszej młodości, ani naszych licznych przewinień, lecz – ze względu na swą nieopisaną dobroć, łaskawość i miłosierdzie – zachowaj nasze ciała i dusze od wszelkiej szkody i niebezpieczeństwa. Zachowaj nas od zapomnienia Ciebie, wojny i przelewu niewinnej krwi, od choroby i zarazy, od nieszczęścia spowodowanego wodą lub ogniem, od gradu i nawałnicy, od nieurodzaju i głodu, od udręki serca i zwątpienia w Twoje miłosierdzie, a także od złej śmierci. Zaś w czasie próby i biedy okaż nam swoją pomoc.

O PRACĘ I JEJ OWOCE

Spraw, by ziemia wydała swój owoc, abyśmy mogli się nimi cieszyć we właściwym czasie. Pobłogosław naukę młodych oraz pracę starszych. Daj nam czasy pokoju, udziel nam siły do pracy i pozwól cieszyć się jej owocami, a także daj szczodre serce, abyśmy dzielili się tym, co od Ciebie mamy, tak jak Ty szczodrze udzielasz nam Swoich darów. Chroń nas i nasze rodziny przed wszystkimi wrogami. Wzbogać nasz kraj wolnością, praworządnością, uczciwą pracą i porządkiem, zgodą i pokojem pomiędzy nami. Chroń nas od zapomnienia źródła naszych błogosławieństw w czasach powodzenia i od obojętności w czasach przeciwności lub trudów. Napełnij nas wszystkich, obywateli jednej ojczyzny, Duchem usłużnej miłości i chętnego przestrzegania Twoich świętych ustaw i praw. 

O MIŁOŚĆ WZAJEMNĄ

Strzeż nasz kraj od zaniku miłości, a naszych drogich rodaków od niesprawiedliwego potępiania innych, lecz spraw, abyśmy mieli wzgląd na innych ludzi, zwłaszcza jeśli dziś są nam obojętni i dalecy. Uczyń nas skorymi do pojednania i wyrozumiałości dla innych, nieskorymi do gniewu, fałszywego, pochopnego osądu, krytykanctwa. By więcej naszych słów budowało, a nie raniło. Niech nasza mowa będzie zaprawiona solą, roztropna i mądra. Otocz pobożnymi ludźmi, którzy pomagają nam w zbliżaniu się do tego, co w Twoich oczach dobre, szlachetne, czyste.

Tobie niech będzie chwała Panie i Królu w naszym narodzie oraz pośród wszystkich narodów: Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen.