środa, 8 września 2010

Święci są wśród nas!

"Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze". - Hbr 10:10

Powyższy werset mówi o tym co wydarzyło się na krzyżu, jakie są skutki ofiary Chrystusa. Ważne abyśmy dobrze te prawdy rozumieli ponieważ są podstawą naszego zbawienia i naszej wiary.

Bóg kieruje do uczniów Jezusa słowa pokrzepienia i oznajmia, że ci, którzy zostali ubłogosławieni Bożą łaską – osiągnęli doskonałość na zawsze. Nie jest to nasza doskonałość, wypracowana naszymi uczynkami lecz uczynkami Jezusa. Jesteśmy uświęceni krwią Jezusa. Przyczyna tego, że Bóg spogląda na nas jako na świętych i nieskalanych jest poza nami. Jest to doskonałość Chrystusa, która została nam przypisana poprzez wiarę (która jest Bożym darem). Mamy więc doskonałą świętość ponieważ jest to świętość Syna Bożego.

Czasami słyszę pytanie: czy uznajecie świętych w waszym kościele? Odpowiadam wówczas: Tak, uznajemy. Są nimi wszyscy, którzy zaufali Jezusowi i zostali uświęceni Jego krwią. To dlatego Apostołowie nazywają wszystkich uczniów Jezusa Świętymi. Zwróćcie uwagę, że określają w ten sposób żyjących ludzi będących w kościele, nie zaś niektórych zmarłych zasługujących na miano "świętych" poprzez własne uczynki.

(32) I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lyddzie. Dz. Ap. 9:32

(9) Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, (10) co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, Dz. Ap. 26:9

(25) A teraz idę do Jerozolimy z
posługą dla świętych. (26) Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. - Rzymian 15:25

(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa: - Efezjan 1:1

(1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami. - Filipian 1:1

Tak więc: święty "Puszku", święty "Imperatorze", święty "Tomie" (mówię o nawróconych czytelnikach bloga): jesteście święci wskutek uświęcenia was krwią Jezusa. Dlatego żyjcie jak święci. To jest biblijna kolejność. Bądźcie święci - boście święci.

Musimy to podkreślać ponieważ mamy tendencję do odwracania tej kolejności i sądzimy, że prawdziwe jest zdanie: Żyjcie jak święci abyście byli święci. Biblia jednak nigdy nie uczy, że na miano świętego zasługujemy swoim życiem. Nasza świętość pochodzi z zewnątrz. Sam Bóg nas nazywa w ten sposób. Dlatego żyjmy zgodnie z tym statusem.

Oczywiście nie znaczy to, że nie mamy brać przykładu z życia niektórych braci i sióstr w wierze oraz naśladować ich odwagi, pobożności, poświęcenia. Cały 11 rozdział Listu do Hebrajczyków jest poświęcony bohaterom wiary Starego Testamentu. Powinniśmy zatem uczyć się spoglądając na charakter, pobożność, mądrość innych. Jednak pamiętajmy, że nasza świętość wynika z tego co wypracował dla nas Jezus, nie zaś z tego jacy my jesteśmy.