poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Sakramenty - znaki zmieniające rzeczywistość

Często w kręgach protestanckich słyszymy, że chrzest i komunia to znaki Nowego Przymierza. Co jednak to oznacza? Wg Biblii znak nie jest jedynie obrazem, ale można powiedzieć czynem Boga ku umocnieniu, wybawieniu Jego Ludu. Kilka biblijnych przykładów:

2 Mj. 4:6-9
6. Rzekł Pan jeszcze do niego: Włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg.
7. I rzekł: Włóż znowu rękę swą w zanadrze; włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała.
8. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku.
9. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew.

2 Mj. 7:3
3. Lecz ja znieczulę serce faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej,


2 Mj. 10:1-2
1. Potem rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, gdyż to Ja sam przywiodłem do zatwardziałości serce jego i serce sług jego, aby czynić te moje znaki wśród nich
2. I abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, żem Ja Pan.


Mt. 12:38-39
38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak.
39. A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.

Łk. 2:11-12
11. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowy.
12. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.

Znaki to Boże dzieła czynione ku wybawieniu, wzmocnieniu, posileniu Jego Ludu. Nie tylko symbolizują rzeczywistość, ale i niosą rzeczywistość. Plagi były realną i dotkliwą rzeczywistością, realną rzeczywistością było narodzenie Jezusa z dziewicy oraz znak Jonasza jaki uczynił Chrystus (Jego zmartwychwstanie). Podobnie realnymi znakami są sakramenty.

Oznacza to, że chrzest nie tylko obrazuje oczyszczenie z grzechów, ale poprzez niego Bóg wszczepia nas w swoje Ciało, którym jest kościół (1 Kor 12:13), w przymierzowy sposób przyobleka nas w Chrystusa (Gal 3:27) i utożsamia z Jego śmiercią (Rzym 6:3).

Podobnie Wieczerza Pańska - nie tylko symbolizuje śmierć Jezusa (czemu trudno zaprzeczyć), ale poprzez nią Bóg udziela nam błogosławieństw płynących z Jego dzieła na krzyżu, umacnia, pokrzepia i formuje nas jako jedno Ciało (1 Kor 10-11).

Chrzest i komunia są więc znakami - znakami, poprzez które Bóg upodobał sobie zmieniać rzeczywistość, zmieniać nas - podobnie jak poprzez Swoje Słowo.