czwartek, 20 grudnia 2012

Trzynaście lekcji na temat końca świata

Zapewne wielu z nas spotkało się z apokaliptycznymi ugrupowaniami i ruchami, których działalność prozelicka w dużej mierze opiera się na budowaniu wśród rozmówców strachu przed rychłym końcem świata. Daty końca zapowiadały różne sekty i antytrynitarne grupy badackie, w tym tzw. świadkowie Jehowy fałszywie prorokując "koniec tego systemu rzeczy" na rok 1914, następnie na rok 1975 czy koniec XX wieku. Zadziwiające jest nie to, że takie rzeczy mają miejsce (czego w świetle słów Pana Jezusa powinniśmy się spodziewać). Zadziwiające jest to, że tak wielu ludzi daje posłuch tego typu fałszywym przepowiedniom i mimo ich zdemaskowania oraz śmiercionośnych owoców wciąż tkwi w ramionach fałszywych proroków.

Poniżej kilka podstawowych prawd Pisma Świętego nt. realnego końca świata. Mam nadzieję, że zachęcą nas do czujności, tego abyśmy jeszcze nie sprzedawali domów i wytrwale pracując złożyli ufność w Bogu, który jako jedyny zna oraz określa przyszłość.

Marcin Luter napisał: "Gdybym wiedział, że koniec świata nastąpi jutro, dziś zasadziłbym jabłoń". Wypełniajmy wiernie nasze powołania. Pracujmy w naszych "sadach", przy naszych "jabłoniach", mając przygotowane serca i umysły na spotkanie z Bogiem.

1. O dniu i godzinie końca świata nie wie nikt, tylko Bóg

Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” – Ewangelia wg św. Marka 13:32

2. Byli i będą fałszywi prorocy zapowiadający znaki oraz czasy końca

„Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.” – Ewangelia wg św. Mateusza 24:23-26

3. Nie dajmy się zwieść i nastraszyć

„Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.” – 2 List do Tesaloniczan 2:1-2

4. Mamy być czujni i przygotowani

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.” – Ewangelia wg św. Mateusza 25:13

Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.” – Ewangelia wg św. Mateusza 24:44

5. Koniec świata łączy się z powtórnym przyjściem Chrystusa i zmartwychwstaniem ciał

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach.” – 1 List do Tesaloniczan 4:16-17

6. Powtórne przyjście Chrystusa będzie jedno, głośne i widzialne dla wszystkich

A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba.” - 1 List do Tesaloniczan 4:15-16a

7. Koniec świata łączy się z sądem ostatecznym

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.  I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” – Apokalipsa św. Jana 20:11-15

8. Ci, którzy zaufali Chrystusowi będą żyli wiecznie

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.” – Ewangelia wg św. Jana 5:24

9. Dla ludzi zbawionych Bóg przygotował nowe niebo i nową ziemię

„Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę.” - Księga Izajasza 65:17-18

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.  I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” – Apokalipsa Świętego Jana 21:1-4

10. Ci, którzy nie uwierzyli Chrystusowi będą na wieki oddzieleni od Boga

 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.” – Ewangelia wg św. Jana 3:36

„A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście.” – 2 List do Tesaloniczan 1:8-10

11. Możemy spodziewać się zwycięstwa Bożego Królestwa w świecie przed przyjściem Chrystusa

"Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki" - Księga Daniela 2.44


"Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć". - 1 List do Koryntian 15.25-26

12. Ci, którzy ufają Chrystusowi nie muszą się lękać końca świata

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” – Ewangelia wg św. Jana 14:1-3

13. Ci, którzy wierzą Chrystusowi mogą być pewni swojego zbawienia

„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” - 1 List św. Jana 5:12-13

14. Nie mamy zajmować się liczeniem dat, lecz wiernym wypełnianiem naszych powołań

Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli.” – 2 List do Tesaloniczan 3:10-12.

Masz pytania w powyższym temacie lub chciałbyś porozmawiać - napisz: bartosik7@gmail.com