niedziela, 8 kwietnia 2018

Czy bać się Komunii?


Wieczerza Pańska jest posiłkiem przymierza, dlatego z przystępowaniem do niej istnieje niebezpieczeństwo nadużyć. Jest to Wieczerza przymierza, nie zaś magiczna Wieczerza. Niestety w historii Kościoła niekiedy miały miejsce związane z nią nadużycia. Apostoł Paweł w swoim 1 Liście do Koryntian naucza, że w pewnych sytuacjach Wieczerza może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Kiedy Koryntianie wspólnie się gromadzili, nie schodzili się ku lepszemu, lecz ku gorszemu. 

„A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu”. – 1 Koryntian 11.17 

Jednak Pawłowym rozwiązaniem problemu nadużyć nie jest unikanie samego sakramentu, lecz wyeliminowanie problemów, niebiblijnych postaw, zajęcie się nimi. Nie zachęcał Koryntian do powstrzymywania się od Wieczerzy i życia w strachu. Po napomnieniu zachęcił do spożywania jej: 

 „Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije”. – 1 Koryntian 11.28 

Gdyby ktokolwiek miał powód do uchylania się od przystępowania do Komunii – byliby to właśnie Koryntianie. Niektórzy z nich zmarli lub zachorowali z powodu grzechów związanych z beztroskim przystępowaniem do Stołu Pańskiego. Co jednak robi Apostoł? Paweł zauważa nadużycia to i zachęca do zreformowania tego, co robią w zły sposób. To droga, którą powinniśmy również podążać naśladując jego przykład. 

Widzisz nadużycia związane z nadawaniem sakramentom magicznego lub zabobonnego znaczenia? Odpowiedzią nie jest pusty Stół Pański podczas nabożeństwa, rzadka Wieczerza, lecz zachęta do cotygodniowego uczestnictwa, lecz właściwą postawą. Widzisz nadużycia związane z liturgią i przeakcentowaniem form kosztem treści? Odpowiedzią nie jest ucieczka od form, liturgii, lecz przywrócenie im biblijnego znaczenia. Widzisz nadużycia związane z chrztem? Odpowiedzią nie jest sprowadzanie znaku Chrystusa do roli zwykłego symbolu. Widzisz problem w nauczaniu? Rozwiązaniem nie jest rezygnacja z głoszenia kazań, lecz powrót do Pisma Świętego.

Kiedy więc przychodzisz do Stołu Pańskiego, chroń samego siebie przed niektórymi współczesnymi problemami. Jesteś zaproszony, aby przyjść, jeśli zostałeś ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ufasz Chrystusowi jako Panu oraz Zbawicielowi. Jeśli nie jesteś ochrzczony, wówczas jesteś zaproszony, ale nie do Wieczerzy. Jesteś zaproszony do chrztu, który w rzeczywistości jest głównym zaproszeniem i drzwiami do Wieczerzy. 

Kiedy przychodzisz do Stołu Pańskiego, przyjdź z wiarą. Nie przychodźmy z naszą doskonałością, ponieważ jej nie mamy. Nie przychodźmy z dojrzałością ponieważ nikt z nas jeszcze taki nie jest. Nie przychodźmy we własnym imieniu, lecz ze względu na imię Chrystusa, które Bóg wezwał nad nami. Nie lgnijmy do żadnych przesądnych urządzeń ponieważ sprawiedliwi będą żyć wiarą. Dlatego w wierze po prostu przyjdź i jedz. Przyjdź i pij.