sobota, 25 października 2008

W co wierzą Ewangeliczne Kościoły Reformowane w Polsce?

Kilka informacji o naszych Kościołach dla osób rozpoczynających swoją "przygodę" z protestantyzmem.

Ewangeliczne Kościoły Reformowane w Polsce to przymierze kościołów protestanckich
odwołujących się w swym nauczaniu i praktyce do teologii Marcina Lutra i Jana Kalwina.

Naszymi naczelnymi zasadami są:

* Sola gratia (jedynie łaska): zniewolony grzechem człowiek może dostąpić zbawienia jedynie z łaski objawionej przez Ojca w Jezusie Chrystusie i udzielanej przez Ducha Świętego,
* Sola fide (jedynie wiara): Bóg usprawiedliwia grzeszników jedynie przez wiarę czynną w miłości,
* Soli Deo gloria (jedynie Bogu chwała): celem i sensem ludzkiego życia jest oddawanie czci i chwały jedynemu Bogu – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
* Sola Scriptura (jedynie Pismo): najwyższym autorytetem w sprawach wiary i postępowania jest spisane Słowo Boże, czyli Pismo Święte,
* Ecclesia reformata et semper reformanda (Kościół reformowany i stale się reformujący): Kościół zobowiązany jest ustawiczne poddawać się osądowi Słowa Bożego, oczyszczać się z niebiblijnych poglądów i praktyk, reformować swoje instytucje i zwyczaje, tak aby mógł coraz wierniej i skuteczniej realizować swoje święte powołanie.

Ewangeliczne Kościoły Reformowane w Polsce działają od 1995 roku,
choć obecną nazwą posługują się od 1997 roku.
Od 2006 roku są członkiem Confederation of Reformed Evangelical Churches
(Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych).

Zapraszam na stronę: www.kalwini.pl