czwartek, 23 czerwca 2011

Wieczerza Pańska jako znak

W kościołach protestanckich często można usłyszeć stwierdzenie, że sakramenty to znaki łaski. Chrzest i Wieczerza Pańska to znaki Nowego Przymierza.

Co jednak oznacza to stwierdzenie? Wg Biblii znak nie jest jedynie obrazem, symbolem. Owszem, ma w sobie ten aspekt, ale idzie dalej. Znak czyniony przez Boga jest Jego czynem, działaniem na rzecz Bożego Ludu, dla jego wzmocnienia, ocalenia.

Kilka przykładów biblijnych "znaków" jako realnych działań Boga.

2 Mj. 4:6-9
6. Rzekł Pan jeszcze do niego: Włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg.
7. I rzekł: Włóż znowu rękę swą w zanadrze; włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała.
8. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku.
9. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew.


2 Mj. 7:3
3. Lecz ja znieczulę serce faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej,


2 Mj. 10:1-2
1. Potem rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, gdyż to Ja sam przywiodłem do zatwardziałości serce jego i serce sług jego, aby czynić te moje znaki wśród nich
2. I abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, żem Ja Pan.

Mat. 12:38
38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak.


Mat. 12:39
39. A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.

Łuk. 2:11-12
11. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowy.
12. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.

Znaki to Boże dzieła czynione ku wybawieniu, wzmocnieniu, posileniu Jego Ludu. Nie tylko symbolizują rzeczywistość, ale i niosą, zmieniają rzeczywistość. Plagi były realną i dotkliwą rzeczywistością, realną rzeczywistością był znak Jonasza jaki uczynił Chrystus – zmartwychwstanie. Podobnie realnymi znakami są sakramenty.

Oznacza to, że Wieczerza Pańska nie tylko symbolizuje śmierć Jezusa (czemu trudno zaprzeczyć), ale poprzez nią przy wspólnym Stole Bóg udziela nam błogosławieństw płynących z Jego dzieła na krzyżu. Jest znakiem, ale znakiem, który zmienia rzeczywistość, bo zmienia nas - uczniów Chrystusa.