czwartek, 29 listopada 2012

Przysięgać czy nie przysięgać?

(33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. (34)A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, (35) ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; (36) ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. (37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. – Ew. Mateusza 5:33-37

Czy Pan Jezus jest przeciwko przysięganiu jako takiemu? Czy nie powinniśmy składać żadnych przysiąg? W historii kościoła byli np. Kwakrzy lub anabaptyści, którzy biorąc słowa Jezusa dosłownie sprzeciwiali się wszelkim przysięgom: w wojsku, w sądzie, przysięgom małżeńskim. Gdybyśmy dobrze poszukali wciąż znaleźlibyśmy takich chrześcijan. Nie możemy jednak umieszczać siebie w legalistycznym towarzystwie. Jezusowi nie chodziło o zredukowanie jego słów do zakazu składania przysiąg jako takich. Prawo wszak zezwalało na składanie przysiąg i wymagało ich zachowywania. Nie to podważa nasz Pan.

„Jeżeli złożysz Panu, Bogu twemu, ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, upomni się oń u ciebie i miałbyś grzech na sobie”– 5 Mj 23:22

3 Mj 19:12: Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan. 

I dalej: 5 Mj 6:13: Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i jemu będziesz służył, i na imię jego przysięgał.”

Abraham, przyjaciel Boga wymagał przysięgi od swojego sługi gdy wysyłał go aby znalazł żonę dla swojego syna Izaaka. Jakub wymagał przysięgi od Józefa, Józef od swoich braci, a Jonatan od Dawida.

Wielu może sądzi, że te przykłady są nieaktualne, nietrafione bo są wzięte ze Starego Testamentu. Oczywiście w ten sposób twierdzą tzw. „nowotestamentowi” chrześcijanie, którzy zapominają o tym co Chrystus mówił na temat aktualności całego Pisma. Nie przyszedł znieść Prawa. Jednak ku zdziwieniu niektórych - Nowy Testament również zawiera przykłady przysiąg:

Rzym 1:9: Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam.

2 Kor 1:23: Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. (Paweł wzywał „Boga na świadka” kilka razy w swoich listach).

Obj 10: 5-6: Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa.

Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że nie ma nic złego w przysięganiu: Hbr 6:16 – „Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem”

I w następnym wersecie ukazuje nam, że sam Bóg jest tym, który przysięga: 6:17 – „Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą”

Sam Pan Jezus zeznawał pod przysięgą. Mt 26:63-64: Ale Jezus milczał: Wtedy arcykapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział”.

Nasz Pan nie milczał lub nie odpowiedział, że przysięganie jest nieodpowiednie. (por. Łk 1:73; Gal 1:20, Fil 1:8, Hbr 6:13-20, Obj 10:6).

Czyli Jezus zabrania przysiąg w kontekście:
-         plagi łamania przysiąg ("bo nie przysięgałem na Pana")
-         wzywania Boga na świadka w przysięgach dotyczących prozaicznych spraw. Przysięgi straciły więc swoją powagę.

Jeśli mówisz TAK, to ludzie powinni znać cię jako TAK. Jako tego, który dochowuje słowa. Jeśli mówisz NIE, to ludziom to powinno wystarczyć: jest na pewno NIE, skoro tak powiedział.

Nie musisz co chwila uciekać się do: „ale ja ci przysięgam, że tak jest”!

Zatem:

1. Składanie przysiąg musi zostać ograniczone. Nie możemy co chwila mówić: Ale przysięgam, że tak jest. Bądź znany z tego, że jeśli coś mówisz - to jest to wiarygodne. Niech twoje "tak" będzie "tak".
2. Istnieją pewne poważne okazje, kiedy złożenie przysięgi jest słuszne. Przysięga wówczas nie tylko jest dozwolona, ale wręcz wskazana. Taka przysięga dodaje powagi i autorytetu jakiej nic innego nie może dać. Np. - kiedy nowo wybrany prezydent ślubuje wiernie służyć krajowi, przysięga wojskowa, przysięga małżeńska, przysięga podczas uroczystości przyjęcia nowych studentów na I rok studiów itd.
3. Westminsterskie Wyznanie Wiary: Każda osoba przysięgająca zgodnie ze Słowem Bożym musi być świadoma tego aktu i niezwykle ostrożna, aby nie powiedzieć niczego, co nie jest prawdą.
4. Przysięga powinna być wyrażona w jasnym, zrozumiałym języku, bez dwuznaczników i niepewności. Nie powinna prowadzić do grzechu i powinna zostać spełniona nawet gdyby miała przynieść szkodę temu, kto ją składa.
5. Nikt nie powinien składać ślubów zakazanych przez Słowo Boże i przeciwnych przykazaniom.
6. Nie powinniśmy ślubować czegokolwiek, co nie jest w naszej mocy i czemu brakuje Bożej obietnicy.