sobota, 25 czerwca 2016

Po Brexicie

1. Nie przywiązujmy się do tymczasowych struktur politycznych. Nie są trwałe i nie one są źródłem naszej nadziei na lepszy świat. Nadzieją dla Europy jest ewangelia Jezusa Chrystusa. 

2. Biblia naucza, że Boże Królestwo wyprze ludzkie królestwa: "Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię" (Dan 2:35). Stanie się to w naszej historii. To wizja przyszłości, która dotyczy czasów przed powtórnym przyjściem Chrystusa: 

"Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki" (Dn 2.44). 

3. Bożym planem zbawienia świata są narody. Jezus chciał abyśmy uczniami czynili wszystkie "narody" (Mt 28.18-20). W niebie mamy niezliczony tłum zbawionych ze wszystkich narodów, ludów i języków (Ap. 7.9). Każda struktura znosząca narodowe różnice - jest strukturą, która stoi w opozycji wobec Bożego planu zbawienia ludzkości i przemiany ziemi. 

4. Bożą wolą jest rozproszenie ludzkości, napełnianie ziemi i czynienie jej poddaną (Rdz 1.28). Człowiek w swojej rebelii postanowił odpowiedzieć grzesznym zjednoczeniem. Zbudował wieżę Babel - własny pomnik z wywieszoną tabliczką "Bogu wstęp wzbroniony". "Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!" (Rdz 11.4). Boża odpowiedź jest niezmienna: jest tylko jedno imię, które przynosi wolność, przebaczenie, nadzieję i bezpieczeństwo: Jezus Chrystus (Dz. Ap. 4.12; Jn 14.6). Zanieście je do narodów. Idźcie. Rozproszcie się. 

5. Budowa wieży Babel miała miejsce pod pozorem neutralności światopoglądowej. Nie miała na sobie symboli religijnych. A jednak była świątynią, kultem człowieka i jego możliwości. Wszędzie tam, gdzie człowiek współcześnie wznosi wieżę Babel, pomnik własnych idei, w pragnieniu zjednoczenia przeciw Bogu i Jego Pomazańcowi (Ps 2) - tam Bóg zstępuje i kruszy ludzkie dzieła. 

6. Ponadpaństwowa organizacja choć sama w sobie nie musi bytem anty-Bożym powinna pełnić rolę służebną i pomocniczą względem państw w niej zrzeszonych, np. w sferze wolnego handlu. Unia Europejska tymczasem stała się bytem kontrolującym i narzucającym państwom członkowskim idee, które po pierwsze: mocno ograniczają suwerenność państwo członkowskich, zaś po drugie: stoją w sprzeczności z Bożym Słowem. Nie ma w nich miejsca na uznanie Bożego Prawa i Prawodawcy jako właściciela Europy. Nie w miej miejsca na uznanie chrześcijaństwa jako czynnika kształtującego kulturę europejską. Wypieranie Boga z historii, teraźniejszości i celów na przyszłość nie jest neutralnością. Jest świadectwem rebelii. 

7. Odpowiedzią na socjalizm, kolektywizm, interwencjonizm, praktyczny ateizm prawodawstwa unijnego nie jest narodowy socjalizm, nacjonalizm, kult polskości i jej historii. Bóg powołał narody, aby były Jego uczniami, aby służyły Jemu. Sens i cel istnienia każdego narodu zależny jest od wypełnienia celu, do którego został powołany. Dlatego odpowiedzią na budowę każdej współczesnej unijnej wieży Babel jest Chrystus, nie zaś kult państwa. 

8. Suwerenna Polska nie jest wartością nadrzędną. Suwerenna Polska jest wartością o tyle, o ile jej cele, prawo, kultura itd. służą Chrystusowi. To samo można powiedzieć o Wielkiej Brytanii i każdym innym kraju.