poniedziałek, 14 kwietnia 2008

Chleb i wino Melchisedeka

1 Mj. 14:18. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego.

Boże Słowo uczy nas, że Melchisedek wychodzący na spotkanie z Abrahamem - jest typem Chrystusa. List do Hebrajczyków, mówi, że Jezus jest kapłanem na wzór Melchisedeka.
Czytamy o nim w Hbr 7:3, że był
3. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.

Melchisedek był typem Chrystusa. Dlatego otrzymał dziesięcinę od Abrahama w odpowiedzi zaś Melchisedek pobłogosławił Abrahamowi. A rzecz to bezsporna – jak czytamy, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo - Hbr 7:7. Melchisedek jest nazwany większym od Abrahama, chociaż na kartach Biblii pojawia się tylko raz w krótkim epizodzie w księdze Rodzaju. Właściwie nie za wiele nawet o nim wiemy. A jednak jest ważną postacią ze względu na to, że jest obrazem Chrystusa.

Melchisedek wyniósł dla Abrahama chleb i wino. I chociaż zapewne był to inny chleb i inny rodzaj wina od tego, który używamy przy Stole Pańskim, to jednak były to te same elementy, które kilka tysięcy lat później Pan Jezus dał uczniom podczas ostatniej Wieczerzy Pańskiej. Był to wyraz społeczności i więzi między dwiema stronami. Można powiedzieć, że Melchisedek zaprosił Abrahama na wspólny posiłek.

Ma to o tyle znaczenie, że obchodząc Wieczerzę Pańską podczas nabożeństwa nasz Arcykapłan na wzór Melchisedeka przynosi nam chleb i wino i zaprasza nas – potomków Abrahama - na wspólny posiłek. Chleb i wino w historii Melchisedeka i Abrahama mają znaczenie obrazowe. Wskazują nam na tego który dał nam chleb i wino jako symbole, znaki swojego ciała przybitego do krzyża i krwi przelanej za nasze grzechy.