czwartek, 1 czerwca 2017

Co Pismo Święte mówi o dzieciach chrześcijan?

Co Pismo Święte mówi o dzieciach chrześcijan? 

1. Są grzeszne od poczęcia 

Psalm 51.7 - "Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja". 

2. Potrzebują nowego narodzenia 

 Ew. Jana 3.3 - "Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego". 

3. Warunkiem ich zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa 

Ew. Jana 3.36 - "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim".

4. Ich wiek nie jest barierą dla wiary i zbawienia

Psalm 8.3 - "Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela".

Ew. Łukasza 1.15- "Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej".

Ew. Łukasza 1.44 - "Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie". 

5. Bóg niezmiennie pozostaje Bogiem łaski do tysiąca pokoleń 

Wyjścia 20.6 - "A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań". 

Izajasza 59.21 - "Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim, jest takie, mówi Pan: Mój duch, który spoczywa na tobie, i moje słowo, które włożyłem w twoje usta, nie zejdą z ust twojego potomstwa ani z ust twoich wnuków - mówi Pan - odtąd aż na wieki".

Ew. Łukasza 1.50 - "Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją". 

6. Nasz Bóg jest Bogiem naszych dzieci 

Rodzaju 17.7 - "I ustanowię przymierze moje między mną, a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie". 

Dzieje Apostolskie 2.38-39 - "A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła". 

7. Bóg jest ich pasterzem od najwcześniejszych lat

Psalm 22.10-11 - "Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej". 

Psalm 71.5-6 - "Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej: O tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna". 

Rodzaju 48:15 - "I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy".

8. Bóg zbawia i umacnia w wierze dzieci chrześcijan poprzez kontekst pobożnego domu 

Jozuego 24.15 - "Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu". 

Dzieje Apostolskie 16.30-31 - "I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom". 

9. Wraz z całym ludem Bożym wyszły z Egiptu i wyruszyły w drogę do Ziemi Obiecanej. Jest ona obrazem chrześcijańskiego doświadczenia: wyjścia z niewoli grzechu i drogi do Nowego Jeruzalem. Biorą wraz z nami udział w duchowej wędrówce. 

Wyjścia 10.9 - "Mojżesz odpowiedział: Pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami; pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, z naszymi trzodami i z naszym bydłem, gdyż mamy obchodzić święto Pana".

1 Koryntian 10.1 - "A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli".

10. Od najwcześniejszych chwil życia miały wzrastać w wierze w Boga, posłuszeństwie i zapewnieniach Bożego Słowa. 

Powtórzonego Prawa 6.6 - "Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając". 

Przysłów 22.6 - "Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości". 

2 Tymoteusza 3.15 - "I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa". 

11. Są członkami widzialnej wspólnoty ludu Bożego (kościoła) 

Wyjścia 19.5-6 - "A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim". 

Efezjan 1.1 - "Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa" (por. Ef 6.1). 

12. Brały udział w nabożeństwach Bożego Ludu i wraz z całymi rodzinami stawały przed Jahwe 

Powtórzonego Prawa 31.12 - "Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga waszego, i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu". 

Jozuego 8.35 - "Nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia izraelskiego, także wobec kobiet, dzieci i obcych przybyszów, którzy z nimi przestawali". 

13. Do nich należy Królestwo Boże 

Ew. Mateusza 19.13 - "Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios". 

14. Są potomstwem Bożym

Malachiasza 2.15 - "Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości!".

15. Ich wiara jest godna naśladowania 

Ew. Łukasza 18.17 - "Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego". 

Ew. Mateusza 18.3 - „Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.

16. Są święte 

1 Koryntian 7.14 - "Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte". 

17. W Starym i Nowym Przymierzą dzieci wierzących są częścią ludu Bożego i otrzymują duchowy znak usprawiedliwienia z wiary 

Rodzaju 17.10-12 - "A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane (...)".

1 Koryntian 1.16 - "Ochrzciłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem". 

18. Dzieci Bożego ludu zostały ochrzczone w Mojżesza, jadły duchowy pokarm i piły duchowy napój ze skały, którą był Chrystus (obrazy chrztu i Wieczerzy Pańskiej). 

1 Koryntian 10.2-3 - "I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus". 

19. Są po Bożej stronie w duchowej bitwie 

Psalm 127.3-5 - "Oto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona, Czym strzały w ręku wojownika, Tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan! Nie zawiedzie się, Gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie". 

20. Są jak sadzonki oliwne, które mają być pielęgnowane, by kwitły 

Psalm 128.3-4 - "Żona twoja będzie jak owocująca winnica W obrębie zagrody twojej, Dzieci twoje jak sadzonki oliwne Dokoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, Który się boi Pana!".

21. Mają być posłuszne rodzicom ze względu na ich własną więź z Bogiem 

Efezjan 6.1 - "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna". 

Kolosan 3.20 - "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie".