środa, 13 czerwca 2018

Krótki katechizm maryjnyPoniżej dwadzieścia dwa pytania i odpowiedzi na temat biblijnej Marii - błogosławionej matki naszego Pana Jezusa Chrystusa.

1. Kim jest Maria?
Jest biblijną, pokorną służebnicą Pańską, matką naszego Pana Jezusa Chrystusa.

2. Kim jest "Maryja"?
Rzymskokatolickim bałwanem i obiektem kultu, tytułowanym jako "Pani nasza, Pośredniczka nasza, Pocieszycielka nasza, Czarna Madonna, Królowa Nieba" itp. 

3. Czy to oznacza, że mówimy o dwóch odmiennych postaciach?
Tak.

4. Dlaczego są to dwie inne postacie?
Ponieważ ich cechy są zupełnie odmienne.

4. Czy fakt urodzenia Syna Bożego jako człowieka czyni Marię kimś szczególnym?
Tak. Żadna inna kobieta nie dostąpiła tego przywileju. Została obdarzona szczególną łaską.

5. Czy to czyni ją osobą bezgrzeszną?
Nie. Sama nazwała Boga swoim "zbawicielem" (Łk 1.47) i złożyła ofiarę oczyszczenia (Łk 2.22-24). Pismo mówi, że jedynym bezgrzesznym człowiekiem był Jezus Chrystus. Innych wyjątków Biblia nie podaje (Hbr 4.15).

6. Czy określenie Matka Boża jest zasadne wobec Marii?
Tak, o ile w ten sposób chcemy podkreślić boską naturę Chrystusa, a nie pozycję lub tytuł Marii. 

7. Czy Marii należy się tytuł Pośredniczki?
Nie, gdyż jak mówi Apostoł Paweł "jeden jest pośrednik między Bogiem, a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1 Tm 2.5).

8. Czy Maria jest Królową Nieba i Oblubienicą Boga?
Nie. Oblubienicą Bożą jest Kościół. Bóg jest monogamistą.

9. Czy Maria jest Królową Polski?
Nie. Królem narodów, w tym Polski jest Jezus Chrystus. Jednak nie intronizowała go uchwała polityczna, decyzja Kościoła, lecz Bóg Ojciec (Hbr 2.8; Ef 1.22).

10. Jak rozumieć symbolikę Niewiasty z Księgi Apokalipsy 12?
Niewiasta w Biblii jest symbolem Oblubienicy, ludu Bożego: Izraela w Starym Przymierzu i Kościoła w Nowym Przymierzu.

11. Jak rozumieć słowa Pana Jezusa z krzyża: Niewiasto, oto syn twój (Jn 19.26).
Po pierwsze: to wyraz miłości i troski Pana Jezusa o ziemską matkę nawet w obliczu śmierci. 
Po drugie: jeśli Maria miałaby symbolizować tu Kościół, to oznacza, że powinien się on znaleźć "pod opieką" apostoła Jana symbolizującego naukę apostolską, a więc Pismo Święte (Jn 19.27). Kościół podlega więc Pismu Świętemu, nie odwrotnie. 

12. Czy Maria wstawia się za nami u Boga?
Całkiem możliwe. 

13. Czy należy modlić się do Marii?
Nie, ponieważ jest stworzeniem, a nie Stwórcą. Maria nie posiada atrybutu wszechobecności i wszechwiedzy. Modlitwa i wszelki kult powinien wznoszony jedynie do Boga w Trójcy Jedynego. 

14. Czy Maria była dziewicą gdy w jej łonie został poczęty Jezus?
Tak. Jezus został poczęty w łonie Marii z Ducha Świętego, bez udziału mężczyzny.

15. Czy Maria pozostała czysta?
Tak. Była wierna swojemu mężowi - Józefowi. Współżyła wyłącznie z nim. Była pobożną, chrześcijańską żoną. Biblia nie wspomina o jakimkolwiek akcie jej zdrady małżeńskiej lub niewierności w wypełnianiu powołania jako żony. 

16. Jak traktować dyskusje o dziewictwie Marii po narodzeniu Jezusa?
Jako poboczny i nieistotny temat. Biblia nie stawia dziewictwa jako stanu większego uświęcenia aniżeli małżeństwo (Sdz 11.38). Mężatka, która ma wiele dzieci jest w Piśmie Świętym określana jako błogosławiona (Rdz 24.60).

17. Czy Maria ciałem i duszą została wzięta do nieba? 
Nie. Biblia milczy o tym. Zmarła jak każdy grzeszny człowiek, a jej ciało spoczęło w grobie. Wierzymy, że ze względu na Bożą łaskę jest z Nim w niebie.

18. Jak traktować objawienia Maryjne?
Sprawdzać ich treść z Biblią w ręku. Chrześcijanin jest wolny w Chrystusie, co oznacza, że tylko Jego Słowo (Pismo Święte) powinno nas prowadzić, uświęcać i kształtować pobożność (Pwt 13.1-4; Gal 1.8; 2 Kor 11.14). 

19. Czego możemy się nauczyć od Marii?
Była pokorną służebnicą Pańską, wierną Bożemu Słowu. Nigdy nie wskazywała na siebie. Nie mamy również odnotowanego przypadku kultu maryjnego aprobowanego przez Boga lub samą Marię. Za jej wskazaniem powinniśmy czynić to, co powie nam Bóg, nie ona. "Co wam powie, czyńcie" (Jn 2.5).

20. Czy należy modlić się na różańcu?

Nie, z kilku powodów:
Po pierwsze: z tego samego powodu, co nie odmawiamy 50 razy słów Jezusa skierowanych do Marii: "Niewiasto, oto syn twój!"  (Jn 19.26). Dlaczego mielibyśmy to robić? 
Po drugie: modlitwa różańcowa sprzeciwia się autorytetowi Pisma Świętego. Nie powinniśmy praktykować naszej pobożności w sposób dowolny, określony przez nas, pozabiblijne wizje, sny pewnych osób lub obyczaje. 
Po trzecie: istota różańca sprzeciwia się temu, co na temat modlitwy mówi Pismo Św. - do kogo i w jaki sposób powinna być kierowana. Więcej na temat różańca TUTAJ.

21. Czy protestanci czczą Marię?
Nie, jeśli mówimy o kulcie wobec niej, a więc odprawianych nabożeństwach, modlitwach, różańcu itp. Tak, jeśli mówimy o szacunku wobec niej, obronie przed pospolitym bałwochwalstwem lub pomniejszaniem jej szczególnego powołania. 

22. Co z dewizą Jana Pawła II Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) skierowanej wobec Maryji?  
Pismo Święte zachęca, abyśmy całości powierzyli się Bogu i tylko Bogu. Pan Jezus powiedział: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą"  (Mk 12.30). Marię zaś powinniśmy kochać jako bliźniego i siostrę w wierze (Mk 12.31).