wtorek, 12 stycznia 2021

Biblijna obrona boskości Jezusa

JHWH (JA JESTEM) 

Użyte wobec Boga
Wj 3:14 
Pwt 32:39 
Iz 43:10 

Użyte wobec Jezusa
Jn 8:24
Jn 8:58
Jn 18:4-6 

BÓG

Użyte wobec Boga
Rdz 1:1
Pwt 6:4
Ps 45:7-8 

Użyte wobec Jezusa:
Jn 1:1.14 
Jn 20:28 
Tyt 2:13 
Hbr 1:8 
2 Pt 1:1 

ALFA I OMEGA (PIERWSZY I OSTATNI)

Użyte wobec Boga
Iz 41:4
Iz 48:12
Ap 1:8 

Użyte wobec Jezusa
Ap 1:17-18 
Ap 2:8 
Ap 22:12-16

PAN

Użyte wobec Boga
Iz 45:24 

Użyte wobec Jezusa
Mt 12:8 
Dz 7:59-60 
Dz 10:36 
Rzym 10:12 
1 Kor 12:3 
Flp 2:10-11 

ZBAWICIEL

Użyte wobec Boga                                 
Iz 43:3  
Iz 43:11  
Iz 63:8; 
Łk 1:47; 
1 Tm 4:10

Użyte wobec Jezusa
Mt 1:21
Łk 2:11
Jn 1:29 
Jn 4:42  
Tyt 2:13 

KRÓL

Użyte wobec Boga
Ps 95:3
Iz 43:15
1 Tm 6:14-16 

Użyte wobec Jezusa
Ap 17:14
Ap 19:16 

SĘDZIA

Użyte wobec Boga
Rdz 18:25
Ps 50:4.6
Ps 96:13
Rzym 14:10  

Użyte wobec Jezusa
Jn 5:22
2 Kor 5:10
2 Tm 4:1 

ŚWIATŁOŚĆ

Użyte wobec Boga
2 Sm 22:29
Ps 27:1

Użyte wobec Jezusa
Jn 1:4.9
Jn 3:19
Jn 8:12
Jn 9:5

SKAŁA

Użyte wobec Boga
Pwt 32:3-4
2 Sm 22:32
Ps 89:27    

Użyte wobec Jezusa
Rzym 9:33
1 Kor 10:3-4
1 Pt 2:4-8 

ODKUPICIEL

Użyte wobec Boga
Ps 130:7-8 
Iz 48:17 
Iz 54:5 
Iz 63:9 

Użyte wobec Jezusa
Dz 20:28
Ef 1:7
Hbr 9:12

NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ

Użyte wobec Boga
Jer 23:6 

Użyte wobec Jezusa
Rzym 3:21-22

MAŁŻONEK

Użyte wobec Boga
Oz 2:18

Użyte wobec Jezusa
Mt 25:1
Mk 2:18-19
2 Kor 11:2
Ef 5:25-32
Ap 21:2.9

PASTERZ

Użyte wobec Boga
Rdz 49:24
Ps 23:1
Ps 80:2

Użyte wobec Jezusa
Jn 10:1.16
Hbr 13:20
1 Pt 2:25
1 Pt 5:4

DAWCA ŻYCIA

Użyte wobec Boga
Rdz 1:1
Rdz 2:7
Pwt 32:39
1 Sm 2:6
Hi 33:4
Ps 36:10
Ps 95:5-6
Ps 102:25-26
Iz 40:28

Użyte wobec Jezusa
Jn 5:21
Jn 10:28
Jn 11:25
Kol 1:15-18
Hbr 1:1-3.10

PRZEBACZAJĄCY GRZECHY

Użyte wobec Boga
Wj 34:6-7
Neh 9:17
Dn 9:9
Jon 4:2

Użyte wobec Jezusa
Mk 2:1-12
Dz 26:18
Kol 2:13
Kol 3:13

PAN NASZ LEKARZ

Użyte wobec Boga
Wj 15:26

Użyte wobec Jezusa 
Dz 9:34

WSZECHOBECNY

Użyte wobec Boga
Ps 139:7-12
Prz 15:3

Użyte wobec Jezusa
Mt 18:20
Mt 28:20
Ef 3:17
Ef 4:10

WSZECHWIEDZĄCY

Użyte wobec Boga
1 Krl 8:39
Jer 17:9.10.16

Użyte wobec Jezusa
Mt 11:27
Łk 5:4-6
J 2:25
Jn 16:30
Jn 21:17
Dz 1:24

WSZECHMOGĄCY

Użyte wobec Boga
Iz 40:10-31
Iz 45:5-13.18

Użyte wobec Jezusa
Mt 28:18
Mk 1:29-34
Jn 10:18
Jud 24

ODWIECZNY

Użyte wobec Boga
Rdz 1:1
Ps 102:27-28
Hab 3:6

Użyte wobec Jezusa
Jn 1:15.30
Jn 3:13.31-32
Jn 6:62
Jn 8:58
Jn 16:28
Jn 17:5
Iz 9:5-6
Mi 5:1

NIEZMIENNY

Użyte wobec Boga
Iz 46:9
Mal 3:6
Jk 1:17

Użyte wobec Jezusa
Hbr 13:8

PRZYJMUJĄCY CZEŚĆ

Użyte wobec Boga
Mt 4:10
Jn 4:24
Ap 5:14
Ap 7:11
Ap 11:16

Użyte wobec Jezusa
Mt 14:33
Mt 28:9
Jn 9:38
Flp 2:10-11
Hbr 1:6

PRZEMAWIAJĄCY Z BOŻĄ MOCĄ I AUTORYTETEM

Użyte wobec Boga
"Tak mówi Pan..." - pojawia się setki razy.

Użyte wobec Jezusa
Mt 7:29
Mt 23:34-37
Jn 7:46

na podst.: Josh McDowell, Biblijna obrona boskości Jezusa