czwartek, 26 lipca 2018

Nawrócenie - pierwszy krok do reformacji

Jako protestanci często modlimy się o nową reformację Kościoła oraz duchowe przebudzenie w naszym społeczeństwie. Biblia często wypowiada się na temat tego, jak powinna wyglądać reformacja. Widzimy to w służbie Samuela, Jozjasza, Jeremiasza, Jana Chrzciciela, czy w końcu Pana Jezusa. 

Owszem, jej elementem jest doktryna i nauczanie, gdyż w odróżnieniu od odnowicieli Kościoła (np. św. Franciszka) - reformatorzy zajmowali się nie tylko nadużyciami moralnymi, lecz również nadużyciami doktrynalnymi. 
Jednak jej sercem nie były debaty i dyskusje. W reformacji nie chodziło i nie chodzi o wysoką teologię na poziomie akademickim. Chodzi w niej o nawrócenie, wyznanie grzechów i pokutę - odnowienie więzi z Bogiem poprzez wiarę Chrystusa. To jest pierwszy krok do prawdziwej reformacji. Bóg nam przebacza, gdy wyznajemy Jemu nasze grzechy i ufamy Jezusowi, nie zaś gdy wierzymy w Jego łaskę i przywracamy czystość doktryny. Wiara w Bożą łaskę (Sola Gratia) nie jest warunkiem odpuszczenia win. Warunkiem jest pocałunek łaski, objęcie jej. Zatem korzeniem biblijnej reformacji jest skrucha, wyznanie win przez Bogiem i bliźnim przeciwko któremu zgrzeszyłeś oraz wiara w Jezusa widoczna w uczynkach. 


Narzędziem zwycięstw Izraela w historii zawsze była wiara i zaufanie Bogu, nie zaś miecze i liczba zbrojnych. Gdy nie używali instrumentu zwycięstwa jakim jest wiara - ginęli w bitwach, dostawali się do niewoli - nawet pomimo przewagi liczebnej lub obecności Arki Przymierza pośród nich (1 Sm 4-6). Gdy skruszone serce podnosi narzędzie duchowej walki, jakim jest wiara - wówczas możemy oczekiwać, że Bóg poprowadzi nas ku reformacji i przeprowadzi zwycięsko pośród bitew.


"Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów". - Zachariasza 4.6


Reformacja kościoła, liturgii, sposobu oddawania Bogu czci podczas publicznego nabożeństwa jest drogą do odnowy rodzin, kultury, społeczeństwa. 
Sukcesy polityczne w czasach Samuela, Dawida, Salomona były wynikiem reformacji wiary. Reformacja kościoła przyniosła zwycięstwo, pokój, i sprawiedliwe rządy. 


Chcesz żyć w sprawiedliwym społeczeństwie, w pokoju i wszelkiej uczciwości? Zwróć się do Boga. Od tego zacznij. Reformacja zaczyna się od wiernych kościołów: wiernych członków kościoła, wiernie nauczających Słowa Bożego pastorów i księży, od wiary i nawrócenia od grzechu. Najpierw Świątynia, potem pałac. Najpierw serce, potem kultura. Najpierw Niedziela, potem pozostałe sześć dni tygodnia.


Ktoś kiedy zarzucił mi, że nie udałem się do programu telewizyjnego na zaproszenie stacji TVN ponieważ nagranie miało miejsce w Niedzielę rano. Postanowiłem, że zostanę na nabożeństwie w naszym kościele w Gdańsku. Zarzut brzmiał: w Niedzielę wysłucha cię o wiele mniej osób aniżeli poprzez kanał telewizyjny. 
Tam miałbyś tysiące widzów! 


Cóż, to nie jest Boża miara i Boża droga do zwycięstwa. To cielesna strategia, tak jak przyniesienie Arki na pole bitwy. Tak jak opieranie nadziei Izraela na zwycięstwo w sile rumaka, łukach i mieczach, liczbie zbrojnych, liczbie kamer i liczbie widzów. Bóg na inne metody: poprzez ofiarę całopalną baranka, serce i ręce wniesione do Niego.